fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

ERASTA ANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI

Yasal ve sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak ERASTA ANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ, veri koruma kanunlarıyla ilgili tüm yasal mevzuat ile uluslararası standartlara uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. ERASTA ANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) bu durum veri korumanın sağlanması, güven içeren bir iş ilişkisinin temeli ve Şirket itibarıdır.

2) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Aydınlatma Metni (veri toplama kanallarında aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen beyanlar) beyanlarıyla birlikte tüm kişisel verilerin işlenmesini kapsar. İstatistiki değerlendirmeler veya incelemeler gibi amaçlarla anonimleştirilen bilgiler bu Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına tabi değildir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 07 Ekim 2016 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Politika Şirketimizin resmi internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

3) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk

Kişisel verilerin işlenmesinde söz konusu bireylerin kişi hakları korunmalıdır. Kişisel veri hukuka uygun ve adil bir şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.

b. Amaca özel kısıtlama

Kişisel veriler yalnızca verilerin toplanmasından önce tanımlanmış amaç için işlenebilir. Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür.

c. Şeffaflık ve aydınlatma

İlgili birey, kendi bilgilerinin kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. Kişisel veri genelde ilgili bireyden doğrudan alınır. Veri toplandığında ilgili birey aşağıdaki maddelerin farkında olmalı ya da bilgilendirilmelidir:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerin işlenme amacı
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı ya da üçüncü kişi kategorileri
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları

d. Veri azaltma ve veri ekonomisi

Kişisel verinin işlenmesinden önce, amaca ulaşmak için işlemin gerekli olup olmadığı ve hangi kapsamda gerekli olduğu belirlenmektedir. Amacın kabul edilebilir ve orantılı olduğu durumda anonim ya da istatistik veri kullanılır.

e. Kişisel verilerin silinmesi

Kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri de dâhil olmak üzere yasal veya iş süreci ile ilgili sürelerin sona ermesinden sonra artık gerekli olmayan kişisel veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

f. Doğruluk ve veri güncelliği

Dosyadaki kişisel veri doğru, tam ve biliniyor olması halinde güncel tutulmaktadır. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesini, düzeltilmesini, tamamlanmasını veya güncellenmesini sağlamak için uygun önlemler Şirket tarafından alınmıştır.

g. Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veri gizliliğe tabidir. Yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için uygun organizasyonel ve teknik tedbirlerle korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmaktadır.

4) VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi Aydınlatma Metni ve aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde gerçekleştirilecektir.

5) MÜŞTERİ VE İŞ ORTAKLARI VERİSİ

a. Sözleşmesel ilişki için veri işleme

Müşteriye (müşteri ve potansiyel müşteriler) veya iş ortağına (iş ortağının tüzel kişi olması halinde iş ortağı yetkilisine ve çalışanlarına) ait kişisel veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde – sözleşmeye başlama aşamasında kişisel veriler; alışveriş merkezi ve bu bağlamda müşteri güvenliği, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşmesel edimlerin amacına ve yasaya uygun ifası ve sözleşmesel taleplerin karşılanabilmesi amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde veri sahipleriyle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.

b. Reklam ve bilgilendirme amaçlı veri işleme

Eğer veri sahibi Şirketten bir bilgi talebinde bulunursa bu talebi karşılama amaçlı kişisel verisi işlenebilir.

Kişisel veriler reklam ya da pazar ve kamuoyu araştırmaları için ancak bu bilgilerin toplanma amacının söz konusu amaçlara uygun olması durumunda işlenmektedir. Veri sahibi bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı ile ilgili bilgilendirilmektedir. Bilgilerin sadece reklam amaçlı toplanması durumunda veri sahipleri bu bilgileri vermeyebilir. Veri sahibi bilgilerini bu amaçla verme konusundaki özgürlüğü hakkında bilgilendirilmektedir. Veri sahibinin bilgilerinin reklam amaçlı işlenmesi için kişinin rızası alınmaktadır. Veri sahibi bu rızayı verme kapsamında posta, elektronik posta veya telefon gibi uygun iletişim kanalları arasında seçim yapabilmektedir.

Veri sahibi, bilgilerinin reklam amaçlı kullanımına izin vermediğinde, veriler artık bu amaçlar için kullanılmamaktadır ve bu amaçlarla kullanılması engellenmektedir.

c. Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

d. Şirketin meşru menfaatine uygun olarak veri işlenmesi

Kişisel veriler, Şirket’in meşru bir menfaati için gerekli olduğunda da ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn. alacakların tahsil edilmesi) ya da ekonomik (örn. sözleşme ihlallerinden kaçınma) menfaatlerdir.

e. Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde;
 • İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması durumunda Şirket tarafından veri işlenmesi için ilgili kişiden açık rıza alınmaktadır.

f. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler

Birtakım unsurları belirlemek amacıyla kullanılan kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi, olumsuz yasal sonuçları olan ve ilgili kişiyi olumsuz anlamda etkileyen kararların tek başına temeli olamaz. İlgili kişi işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir. Hatalı kararları önlemek amacıyla Şirket çalışanı tarafından test ve güvenilirlik kontrolü yapılmaktadır.

g. Kullanıcı bilgileri ve internet

Web sitelerinde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilmelidir. Gizlilik bildirimi ve çerez bilgileri, ilgili kişi için kolay tanımlanabilecek, doğrudan erişilebilecek ve sürekli uygun olacak şekilde bütünleştirilmektedir.

Web sitelerinin ve uygulamaların kullanımının değerlendirilmesi için kullanım profillerinin oluşturulması durumunda, gizlilik bildiriminde ilgili kişi bu konu hakkında uygun bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Web siteleri veya uygulamalar kayıtlı kullanıcılarla sınırlandırılmış bir alanda kişisel verilere ulaşabiliyorsa ilgili kişinin tanımlanması ve kimliğinin doğrulanması erişim boyunca yeterli koruma sağlanmaktadır.

6) PERSONEL BİLGİLERİ

a. İş ilişkisi için verilerin işlenmesi

İş ilişkilerinde kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için gerekli olması halinde ayrıca onay alınmadan işlenmektedir. İş ilişkisi başlatılırken adayların kişisel verileri

işlenmektedir. Eğer aday reddedilirse, adaya ait bilgiler aday daha sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

b. Kanunda açıkça öngörülmesi veya Şirketin hukuki yükümlülüğü sebebiyle yapılan veri işlemleri

Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.

c. Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi

Çalışana ait kişisel veriler, Şirket’in meşru bir menfaatinin gerektiğinde de ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn. yasal hakların dosyalanması, uygulanması ya da savunulması) ya da ekonomik (örn. şirketin değerlendirilmesi) menfaatlerdir.

Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir.

Çalışanlara ait verilerin Şirketin meşru menfaatine dayanarak işlendiğinde, işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmektedir. Şirketin bu kontrol önlemini almasındaki meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmekte olup ve sadece ölçülü olması halinde uygulanmaktadır.

d. Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler sadece belli koşullar altında işlenmektedir. Irk ve etnik köken, siyasi düşünce, din, felsefi inanç, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veri olarak tanımlanmıştır.

Özel nitelikli kişisel veriler çalışanın açık rızası olması halinde işlenebilir. Açık rıza özel nitelikli kişisel verinin niteliğine göre bu politikada belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel veriler, çalışanın açık rızası bulunmayan durumlarda Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Çalışanın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Çalışanın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

e. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler

Eğer kişisel veri iş ilişkisinin bir parçası olarak münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla işleniyor ise (örn. personel seçiminin bir parçası veya yetenek profillerinin değerlendirilmesi olarak), çalışan kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

f. Telekomünikasyon ve internet

Telefon donanımları, eposta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, Şirket tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar çalışma araçları ve Şirket kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Şirketin iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Telefon ve eposta iletişimi veya intranet ve internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olma maktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Şirket ağına geçişlerde, teknik

açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, eposta adreslerinin, intranetin/internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak yasal düzenlemelerin ihlaline ilişkin somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.

7) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin Şirket dışındaki bir 3. kişiye aktarılması Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirilecektir.

Şirket kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

 • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Şirketimiz tedarikçilerine,
 • Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak iştiraklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Şirketimiz tarafından kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülkeler için ise; Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda veya veri sahibinin onay verdiği durumlarda kişisel veriler aktarılacaktır.

8) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Tüm veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir. Veri sahibi sayılan haklarını kullanıp Şirkete talep iletmesi durumunda Şirket gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu veri gizliği yönetmeliği ile Şirket söz konusu hakkın ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

Aşağıda sayılan KVKK kapsamı dışında tutulan haller için ilgili kişiler bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler ve bu nedenle Şirket bu kapsamda iletilen talepleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK gereğince aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.erastaantalya.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Hom Design Center Huzur Mh., Cendere Cd. No:114, 34396 Sarıyer/İstanbul adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Şirkete iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

9) İŞLEMLERİN GİZLİLİĞİ

Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Çalışanların verileri izinsiz olarak toplaması, işlemesi ya da kullanması yasaktır. Yetkisiz kullanım, çalışanların meşru görevleri dışında gerçekleştirdikleri yetkisiz veri işlemesidir. Bil prensibi geçerlidir: Çalışanlar kişisel verilere sadece söz konusu görevin kapsamı ve mahiyetine uygun olması halinde erişebilirler.

Çalışanların kişisel verileri özel ya da ticari amaçlar için kullanması, yetkisiz kişilere dağıtması ya da başka bir şekilde erişilebilir kılması yasaklanmıştır. Yöneticiler çalışanlarını iş ilişkisinin başladığı

sırada veri koruma ile ilgili yükümlülükler hakkında bilgilendirmelidir. Bu yükümlülük, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra da devam eder.

10) İŞLEM GÜVENLİĞİ

Şirket işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu husus, veri işlemenin elektronik yolla veya yazılı olarak yapılmasından bağımsız olarak geçerlidir. Özellikle yeni BT sistemlerine geçişte veri işlemenin yeni metotlarına başlamadan önce, kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemler tanınlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Bu önlemler son gelişmelere, işlemin risklerine ve bilgi sınıflandırması süreci ile belirlenen, verinin koruma ihtiyacına dayandırılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknik ve organizasyonel önlemler, şirket bilgi güvenliği yönetiminin bir parçasıdır ve teknik gelişmelere ve organizasyonel değişikliklere sürekli olarak uyarlanmaktadır.

11) VERİ KORUMA KONTROLÜ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve KVKK’ya uygunluk, düzenli veri koruma denetimleri ve diğer kontrollerle sağlanmaktadır. Şirket, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

12) VERİ İHLALLERİ YÖNETİMİ

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını veya KVKK’ya uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

13) TANIMLAR

 • Kişisel verinin izi hiç kimse tarafından sürülemiyorsa veya kişisel kimlik makul olmayan bir zaman, gider ve iş gücüyle yeniden yaratılabiliyorsa veri anonimleştirilmiş sayılır.
 • Veri ihlalleri, kişisel verinin kanuna aykırı şekilde ele geçirilmesi, toplanması, değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması veya kullanılmasına dair haklı şüphelerin olduğu olaylardır. Bu üçüncü taraflarla ve kişilerle ilgili
 • İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
 • Özel nitelikli veriler, kişinin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik
 • Kişisel veri, bir gerçek kişinin kimliğini belirleyen ya da kimliğini belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bir kişi örneğin kişisel ilişkisi olası ek bilgi ile dahi olsa bilginin kombinasyonu kullanılarak belirlenebilirse tanımlanabilirdir.
 • Kişisel verinin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

14) GİZLİLİK VE ONAY

Kişisel bilgileriniz sadece hizmet gereklilikleri doğrultusunda, size özel bilgilere ulaşabilmek için veya sizinle iletişime geçmek için kullanılacaktır. Bu bilgileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak veya hiçbir yerde yayınlanmayacaktır. Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler (Kişisel olmayan veriler) Web sitesine girdiğinizde, genel kişisel olmayan bilgiler (kullanılan internet tarayıcısı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak kaydedilir (üyelik kaydından ayrı olarak). Bu bilgiler, sitemizin genel kalitesini arttırmak amacıyla kullanılır. Bilgileriniz bundan başka işleme tabi tutulmaz ve üçüncü şahıslara iletilmez. Bu anlamda bahse konu onayınız ile Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerince tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerimin (telefon, e-posta, adres ve diğer iletişim bilgilerim de dahil olmak üzere) Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerince işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, elektronik ticaret mevzuatı kapsamındaki faaliyetlere konu edilerek SMS, e-mail gönderimi ve arama yoluyla irtibata geçilebileceğini ve bu hususta tarafınıza gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuduğunuzu ve anladığınızı da beyan etmiş sayılmakta olduğunuzu belirtmek isteriz.

15) KAPSAM

İşbu Politika ve politika dahilibdeki tüm onay ve izinler Eroğlu Holding A.Ş., Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Tur. San Ve Tic. A.Ş., Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erasta Edirne Emlak Gel. ve Yat. A.Ş., Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Loft Mağazacılık A.Ş., Erk Pazarlama Ve Giyim Sanayi Ticaret A.Ş., İnoliva İlaç ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve dahi tüm bunların grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini kapsamakta olup; bu veriler tüm bu şirketler tarafından işlenebilecek ve belirlenen kapsamda olmak üzere elektronik ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ticari Ünvan: EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: FABRİKALAR MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO: 49 KEPEZ – ANTALYA Mersis No: 0362 0037 9380 0012

Telefon: 0242 345 35 40

E-posta: info@erastaantalya.com

KEP Adresi: erogluinsaat@hs03.kep.tr